Начало
Home
За нас
About us
Професионални стандарти
Professional Standards
Партньори
Our Partners
Новини
News
Контакти
Contacts
Sunday March 24, 2019

Начало/Home

Екзекютив сърч процесът е специфична форма на мениджмънт консултирането, която се осъществява в пълна ангажираност със структурата на съответната организация, като основната цел е да се съдейства на клиента при идентифициране, подбор и привличане на висши мениджърски кадри. Екзекютив сърч процесът е сериозен управленски инструмент, който използван правилно може да допринесе изключително много за организацията помагайки й в постигането на заложените бизнес цели.Екзекютив сърч е процес, който може значително да въздейства върху развитието както на самата организация, така и на отделните висши ръководители. Тя разчита на взаимно доверие, конфиденциалност, сътрудничество и професионални бизнес практики между отделната Екзекютив сърч компания, клиента и кандидатите. За да се постигне оптимален резултат, Екзекютив сърч процесът трябва да бъде разбран от всички страни.
Насоки за разликата между екзекютив сърч и обикновен подбор можете да намерите тук.

Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) е професионална организация на консултантите по намиране и привличане на висш мениджърски персонал в България, които се обединяват за въвеждането на етични стандарти на българския пазар и издигане на професионалното ниво на сектора. Създадена е в началото на 2011г., като основатели са: Алекзандър Хюз, Бойден, Др. Пендл и Писвангер, Ирена Бушандрова от Педерсен и Партнърс, ПMЦ София Интернационал, Стантън Чейс и Нойман и Партнерс.

БЕСА се ползва от подкрепата  от международната Асоциация на еxecutive search консултантите (AESC).

Retained executive search is a specialized form of management consulting conducted through an exclusive engagement with a client organization. Its prime goal is to assist the client in identifying, recruiting and retaining senior executive talent. Executive search is a critical management tool that, when used correctly, can add significant value to organizations by assisting management teams in achieving their business objectives.Retained executive search is a sophisticated process which can significantly impact the lives of organizations and individual senior executives. It relies upon mutual trust, confidence, cooperation and professional business practices among the search firm, the client and candidates. To achieve an optimum result, the search process must be understood by all parties.
You can find guide retained versus contingency search here.

The Bulgarian Executive Search Association is a professional organization of consultants who find and attract senior management personnel in Bulgaria. They join hands for introducing ethical standards in the Bulgarian market and raising the professional level of the sector. Established in early 2011, its founders are: Alexander Hughes, Boyden, Dr. Pendl and Piswanger, Irena Bushandrova from Pedersen & Partners, Personnel & Management Consulting International, Stanton Chase and Neumann & Partners.

BESA enjoys the support of the international association of executive search consultants (AESC).