Начало
Home
За нас
About us
Професионални стандарти
Professional Standards
Партньори
Our Partners
Новини
News
Контакти
Contacts
Sunday March 24, 2019

За нас / About us

Основните цели на БЕСА са: Издигане на професионалното ниво на консултантите, заети в „екзекютив сърч”; Налагане на етични правила и кодекс на професията в България; утвърждаване на имиджа на професията на консултанта по директно привличане на мениджъри и специалисти; Информиране и образоване на страните в процеса по „екзекютив сърч”, както и на широката общественост и публичната администрация; създаване на снимка на пазара и прогнозиране на неговото развитие; Лобиране със законни средства за усъвършенстване на законодателната рамка, засягаща дейността.Устав Как да кандидатстваме за членство Вътрешни правила на БЕСАУправителен съвет:Дарина Пенева, представляваща Стантън Чейс Интернешънъл ООД  – Председател на управителния съвет на БЕСА

Силвия Умникова, представляваща Алекзандър Хюз България ООД – Секретар на БЕСА

Калина Петкова, представляваща Бойден ЕООД – Член на управителния съвет на БЕСA

The main objectives of the Bulgarian Executive Search Association are: Raising the professional level of the services via establishment of Ethic standards and code for Executive search in Bulgaria; Strengthen the positions of the profession of the executive search consultants; Informing and educating all parties in the executive search process as well as the general public and public administration; Market research, information campaigns and lobbying for adequate legislation of the industry. Statute How to apply for membership Internal rules of BESA

Management Board:

Darina Peneva, Stanton Chase International Bulgaria – Chair of the Management Board of BESA

Silvia Umnikova, Alexander Hughes Bulgaria – Secretary of BESA

Kalina Petkova, Boyden – Member of the Management Board of BESAЧленове / Members